BSP Fietsen 28 inch kopen

GARANTIEVOORWAARDEN BSP Fietsen

 

 • 1. Artikel 1 Garantie
  • 1.1. Hei-Bike Products BV garandeert dat de BSP fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepaling.
  • 1.2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende BSP fiets.
  • 1.3. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen wanneer de BSP fiets is aangeschaft bij een officiële BSP dealer.
  • 1.4. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
  • 1.5. De garantie is niet overdraagbaar.
  • 1.6. De door Hei-Bike Products BV op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 • 2. Artikel 2 Garantieperiode
  • 2.1. BSP frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 3 jaar gegarandeerd op constructie en/of materiaalfouten.
  • 2.2. Voor verende voorvorken en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 2 jaar.
  • 2.3. Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.
  • 2.4. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/ of materiaalfouten.
  • 2.5. Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, Een garantie van 1 jaar.
 • 3. Artikel 3 Garantie uitsluitingen
  • 3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
   • 3.1.1. De fiets heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) na 4-8 weken na aanschaf een controle beurt gekregen.
   • 3.1.2. De fiets heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) binnen een jaar van aanschaf een onderhoudsbeurt gekregen
   • 3.1.3. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets dat niet overeenkomstig de bestemming is.
   • 3.1.4. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht.
   • 3.1.5. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd.
   • 3.1.6. Indien het bewijs van eigendom waaruit blijkt dat de fiets is aangeschaft bij een BSP dealer niet aanwezig is.
  • 3.2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Hei-Bike Products BV voor schade aan (onderdelen van) de fiets en nevenschade als gevolg van:
   • 3.2.1. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, zadels en versnellingen en/of het loslopen van de betreffende onderdelen.
   • 3.2.2. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/versnellingskabels, banden, ketting en tandwielen.
   • 3.2.3. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.
 • 4. Artikel 4 Garantie onderdelen
  • 4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Hei-Bike Products BV is vastgesteld dat sprake is van een materiaal– en/of constructiefout, naar keuze van Hei-Bike Products BV worden gerepareerd dan wel worden vervangen. Eventuel kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
  • 4.2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal– en/of constructiefouten bij frames gedurende drie jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.
  • 4.3. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Hei-Bike Products BV komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
  • 4.4. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Hei-Bike Products BV voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.
 • 5. Artikel 5 Indienen van claim
  • 5.1. Claims onder deze garantie dienen – onder aanbieding van de fiets ter inspectie – via de BSP dealer bij wie de fiets is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop aan de dealer te worden overhandigd.
  • 5.2. Uitsluiten bij het niet meer beschikbaar zijn van de BSP dealer, zal Hei-Bike Products BV desgevraagd opgaaf doen van een andere BSP dealer waar de eigenaar met de claim terecht kan.
 • 6. Artikel 6 Aansprakelijkheid
  • 6.1. Een door Hei-Bike Products BV gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Hei-Bike Products BV ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Hei-Bike Products BV strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Hei-Bike Products BV voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.